B1 Druhá podmienka

B1 Druhá podmienka

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

B1 Druhá podmienka

I would buy a big house if I had a lot of money. Kúpil by som si nový dom, ak by som mal veľa peňazí.
She would earn a lot of money, if she became a lawyer. Zarobila by veľa peňazí, ak by sa stala právničkou.
My colleague would call him, if he remembered his name. Môj kolega by mu zavolal, ak by si pamätal jeho meno.
Would he help me if I asked him?Pomohol by mi, ak by som ho požiadala?
Would you repeat it if I didn't understand?Zopakoval by si to, ak by som tomu nerozumela?
It would be horrible if she didn't come. Bolo by hrozné, ak by neprišla.
Would she support your idea, if the boss didn't like it?Podporila by ona tvoju myšlienku, ak by sa to šéfovi nepáčilo?
They would forget the name of the film in case it were boring. Oni by zabudli meno toho filmu v prípade, že by bol nudný.
I wouldn't compare the two brothers, if I were you. Ja by som tých dvoch bratov neporovnávala, ak by som bola tebou.
In case he didn't study at this school, his parents would not support him. V prípade, že by neštudoval na tejto škole, jeho rodičia by ho nepodporovali.
Would he say the truth, if his children asked him?Povedal by pravdu, ak by sa ho jeho deti opýtali?
She wouldn't continue if he didn’t listen to her. Ona by nepokračovala, ak by ju nepočúval.
We would move to Kosice, if I got a better job there. Presťahovali by sme sa do Košíc, ak by som tam dostal lepšiu prácu.
If I were a princess I would own a lot of gold. Ak by som bola princezná, tak by som vlastnila veľa zlata.
What would we cook, if the president visited us?Čo by sme varili, ak by nás navštívila prezidentka?
If he were a policeman, we would be safe. Ak by bol policajt, tak by sme boli v bezpečí.
If you didn’t prepare the documents I would have to do it myself. Ak by si nepripravil tie dokumenty, tak by som to musel urobiť sám.
How much would you understand if you were in Paris?Koľko by si rozumel, ak by si bol v Paríži?
Where would you go on holiday, if you could choose any place?Kam by si šiel na dovolenku, ak by si si mohol vybrať akékoľvek miesto?
Would the candle burn if I lit it?Horela by tá sviečka, ak by som ju zapálil?
Why would you propose to her if you didn't love her. Prečo by si ju žiadal o ruku, ak by si ju nemiloval?
If I had a dragon, we would fly together every day. Ak by som mal draka, tak by sme spolu lietali každý deň.
What would you do, if you had a lot of money?Čo by si robil, ak by si mal veľa peňazí?
If I had a lot of money, I would travel around the world. Ak by som mal veľa peňazí, tak by som cestoval okolo sveta.
If I were you, I wouldn't go there. Ak by som bol tebou, nešiel by som tam.
In case we didn’t study English, we would study some other language. V prípade, že by sme neštudovali angličtinu, študovali by sme iný jazyk.