VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Úvodné ustanovenia

1.        Všeobecné obchodné podmienky /ďalej aj „VOP“/ vymedzujú práva, povinnosti a zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Brains, s.r.o., IČO: 47 741 210, DIČ: 2024090893, IČ DPH SK2024090893 so sídlom Lesná 48, 900 31 Stupava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  98681/B ako Poskytovateľom na jednej strane a jeho Odberateľom na strane druhej, a to v oblasti využívania Diela – zvukové nahrávky MP3/MP4 na zlepšenie komunikačných schopností samoukov v angličtine spolu s prepisom nahrávky dostupné na webovej stránke: www.english2go.sk /ďalej aj „Webová stránka“/.

II.

DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV

1.        Poskytovateľom je spoločnosť: Brains, s.r.o., IČO: 47 741 210, DIČ: 2024090893, IČ DPH SK2024090893 so sídlom Lesná 48, 900 31 Stupava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  98681/B.

2.       Zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči je zmluva, ktorú uzatvára Poskytovateľ s Odberateľom postupom uvedeným v článku IV. týchto VOP. Súčasťou Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči je aj licenčná zmluva (ďalej aj len „Zmluva“).

3.       Odberateľom je osoba, ktorá má záujem o využívanie Diela a ktorá sa na základe Zmluvy s Poskytovateľom stáva účastníkom zmluvného vzťahu.

4.      Poskytovateľ prevádzkuje internetový obchod (www.english2go.sk), kde ponúka Odberateľom predovšetkým možnosť sprístupnenia zvukových nahrávok MP3/MP4 na zlepšenie komunikačných schopností samoukov v angličtine. Každá nahrávka obsahuje manuál – prepis nahrávky vo formáte .pdf.

5.       Všeobecné obchodné podmienky /ďalej aj „VOP“/ – ustanovenia upravujúce práva a povinnosti Poskytovateľa a Odberateľa uvedené v tomto dokumente, ktoré predstavujú úplnú zmluvu medzi Poskytovateľom a Odberateľom.

6.      Licenčná zmluva (ďalej aj len ,,licenčná zmluva“) – zmluva, ktorou udeľuje Poskytovateľ Odberateľovi súhlas na použitie Diela a ktorá je súčasťou Zmluvy.

7.       Dielo – zvukové nahrávky MP3/MP4 na zlepšenie komunikačných schopností samoukov v angličtine spolu s prepisom nahrávok. Zvukové nahrávky a ich prepis sú v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov autorským dielom Poskytovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora a sú dielom vyhotoveným Poskytovateľom, alebo subjektom, ktorý zveril uplatňovanie autorstva Poskytovateľovi.

8.      Webová stránka – je internetová stránka Poskytovateľa a to www.english2go.sk.

III.

Vymedzenie predmetu Zmluvy

1.        Predmetom Zmluvy je udelenie súhlasu Poskytovateľom Odberateľovi na použitie Diela – zvukových nahrávok MP3/MP4 na zlepšenie komunikačných schopností samoukov v angličtine spolu s prepisom nahrávok, prostredníctvom ktorých má Odberateľ za odplatu možnosť využívať Dielo.

2.       Súhlas je udelený v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu Zmluvy.

IV.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy na diaľku

1.        Odberateľ si objednáva sprístupnenie Diela prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa www.english2go.sk takým spôsobom, že vytvorí objednávku na adrese: www.english2go.sk/e-shop/  a vyplní elektronický objednávkový formulár.

2.       Pred vytvorením akejkoľvek objednávky má Odberateľ možnosť oboznámiť sa s obsahom Diela a to prostredníctvom jeho podrobného opisu na webovej stránke Poskytovateľa a prípadnej ukážky Diela. Takisto v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom obsahu Diela môže Odberateľ kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: info@english2go.sk.

3.       Pri každej objednávke prostredníctvom elektronického objednávkového formulára musí Odberateľ – fyzická osoba, nepodnikateľ uviesť svoje meno a priezvisko, poštovú, prípadne aj fakturačnú adresu, e-mail. Odberateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ musí uviesť: názov, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH, ak je platiteľom DPH.

4.      Objednávka obsahuje políčko, ktorého zakliknutím:

·       Odberateľ vyjadrí svoj súhlas s týmto VOP, Zmluvou a Reklamačným poriadkom  (zakliknutím tohto políčka pred odoslaním objednávky dáva Odberateľ najavo svoj súhlas s týmto VOP, Zmluvou a Reklamačným poriadkom),

·       Odberateľ vyhlási, že bol riadne poučený o zániku práva na odstúpenie od Zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote (POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY) a zároveň vyjadrí svoj súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu Diela pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy (zakliknutím tohto políčka pred odoslaním objednávky Odberateľ vyhlási, že bol riadne poučený o zániku práva na odstúpenie od Zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote (POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY)  a zároveň dá najavo svoj súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu Diela pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy),

·       Odberateľ vyhlási, že sa oboznámil so Zásadami spracúvania osobných údajov a Poučením o právach dotknutých osôb. (zakliknutím tohto políčka pred odoslaním objednávky Odberateľ vyhlási, že sa oboznámil so Zásadami spracúvania osobných údajov a Poučením o právach dotknutých osôb.

·       Odberateľ vyhlási, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

5.       Odoslaním objednávky s povinnosťou platby zároveň Odberateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že za Dielo je potrebné uhradiť cenu ako aj s jej výškou.

6.      Vytvorená objednávka Odberateľom prostredníctvom objednávkového formulára sa považuje za záväznú.

7.       Po obdržaní objednávky Poskytovateľ potvrdí prijatie objednávky Odberateľovi na trvalom nosiči – prostredníctvom e-mailu („akceptácia objednávky“).

8.      Akceptácia objednávky obsahuje najmä:

–  Číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky,

–  Špecifikáciu Diela, ktoré je predmetom Zmluvy,

–  Údaje o cene vrátane prípadnej DPH a ostatných daní,

–  Platobné podmienky,

–  Údaj o tom, kedy a akým spôsobom si môže Odberateľ sprístupnené Dielo stiahnuť,

–  Poštovné, balné, spôsob doručenia.

–  Potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení.

9.      Okamihom doručenia akceptácie objednávky Odberateľovi prostredníctvom e-mailu sa považuje Zmluva medzi Poskytovateľom a Odberateľom za uzatvorenú.

10.     Zmluva medzi Odberateľom a Poskytovateľom zaniká úplným splnením vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Odberateľa vyplývajúcich zo Zmluvy.

11.      V prípade, ak si Odberateľ želá zrušiť Zmluvu, na základe ktorej neprišlo k sprístupneniu Diela, môže tak urobiť na e-mailovej adrese Poskytovateľa: info@english2go.sk. V takomto prípade mu bude ním uhradená cena za Dielo vrátená v plnom rozsahu. V prípade, ak na základe Zmluvy už k sprístupneniu Diela prišlo, tak mu cena za Dielo vrátená nebude. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy takýmto spôsobom, Zmluva zaniká okamihom doručenia e-mailovej správy zo strany Odberateľa.

V.

Cena a platobné podmienky

1.        Cena za použitie Diela je stanovená pri každom Diele uvedenom na Webovej stránke Poskytovateľa ako cena konečná vrátane prípadnej DPH stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne iných daní. Akékoľvek poplatky a náklady súvisiace s použitím internetových ako aj iných služieb, ktoré vzniknú Odberateľovi pri použití komunikačných prostriedkov v súvislosti s uzatvorením Zmluvy na diaľku a stiahnutím Diela si znáša Odberateľ sám.

2.       Odberateľ má možnosť uhradiť cenu prostredníctvom platobnej brány – GoPay:

a)      platobnou kartou,

b)      bankovým prevodom na účet Poskytovateľa,

c)       formou elektronického bankovníctva – internet banking (TatraPay, SporoPay….)

3.       Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu ihneď v prípade voľby platby platobnou kartou alebo formou elektronického bankovníctva a v prípade platby bankovým prevodom do dátumu splatnosti uvedeného na predfaktúre doručenej na e-mailovú adresu Odberateľa. Zaplatením ceny sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky na účet Poskytovateľa.

4.      Poskytovateľ vystaví Odberateľovi faktúru. Odberateľ vyjadrením súhlasu s týmito VOP zároveň vyjadruje súhlas s elektronickou formou faktúry za sprístupnenie Diela a zároveň vyhlasuje, že je schopný prijať po technickej stránke predmetnú faktúru a rovnako zabezpečiť vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť jej obsahu a čitateľnosť predmetnej faktúry. Elektronická faktúra je zmluvnými stranami považovaná za plnohodnotnú faktúru, ktorá je náhradou faktúry v listinnej (papierovej) forme. Zmluvné strany berú na vedomie, že údaje sprístupnené v elektronickej faktúre sú predmetom obchodného tajomstva, a že sú povinné toto tajomstvo zachovávať.

VI.

Sprístupnenie Diela

1.        Po uzatvorení Zmluvy a po zaplatení ceny za sprístupnenie Odberateľom vybraného Diela z ponuky Poskytovateľa bude Odberateľovi sprístupnené Dielo a bude mu umožnené si stiahnuť obsah Diela spolu s manuálom a používať ho. Po sprístupnení Diela Poskytovateľom si Dielo prevezme Odberateľ prostredníctvom linku, ktorý mu bude zaslaný na jeho e-mailovú adresu. Po prevzatí Diela sa povinnosti Poskytovateľa považujú za splnené. Obsah Diela si môže Odberateľ stiahnuť na akékoľvek pamäťové médium, mobilné zariadenie alebo počítač a používať ho v súlade s licenčnou zmluvou.

2.       Odberateľ si je vedomý toho, že Dielo možno používať len na takých technických zariadeniach, ktoré majú potrebné softvérové vybavenie pre možnosť prehratia súborov MP3/MP4. Prepis nahrávok je vo formáte .pdf a je možné si ho prehliadnuť na takých technických zariadeniach, ktoré umožňujú čítanie súborov vo formáte .pdf.

3.       Ak Odberateľ nemá potrebné technické a softwarové vybavenie, Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť stiahnutia a prehratia Diela.

VII.

Licenčné podmienky

1.        Vyjadrením súhlasu s týmito VOP vzniká medzi Poskytovateľom a Odberateľom zmluvný vzťah licenčnej zmluvy, na základe ktorej Poskytovateľ udeľuje Odberateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na použitie Diela. Licencia spočíva v nevýhradnom práve uschovávať si kópiu Diela, prezerať si ju, používať ju a zobrazovať neobmedzene, avšak výlučne pre svoje vlastné, osobné a nekomerčné použitie. Odberateľovi tým nevznikajú žiadne práva spojené s autorským Dielom.

2.       Odberateľ berie na vedomie, že Dielo je chránené autorským právom. Odberateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť Dielo. Odberateľ najmä nesmie Dielo predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Dielu alebo k akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Diele. Odberateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Dielo. Rovnako nemôže nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby takýmto spôsobom postupovala.

3.       Odberateľ sa zaväzuje, že nebude meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do Poskytovateľom nastavených údajov a že nebude Dielo používať spôsobom, ktorým by porušoval práva Poskytovateľa a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a jeho záujmy, alebo inak porušoval platné právne predpisy.

VIII.

ZÁSADY VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ, PODNETOV, REKLAMÁCIÍ

1.        Zásady vybavovania sťažností, podnetov a reklamácií sú upravené bližšie v Reklamačnom poriadku.

IX.

Právo Odberateľa na odstúpenie od Zmluvy

1.      Právo Odberateľa/Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy je bližšie upravené v POUČENÍ O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči uzatvorenej ako Zmluva na diaľku.

X.

Právo Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy

1.        Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:

a)          nie je schopný sprístupniť Dielo Odberateľovi z technických príčin alebo z iných objektívnych príčin,

b)         má dôvodné pochybnosti o správnosti údajov poskytnutých mu Odberateľom,

c)          má dôvodné podozrenie, že ide o elektronický útok na Poskytovateľa, prípadne iný útok.

2.       V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy potom, čo bola objednávka už zaplatená a neprišlo k sprístupneniu Diela, bude obdržaná suma v plnej výške vrátená do štrnástich dní Odberateľovi späť na účet, z ktorého platbu za objednávku uskutočnil.

XI.

Ochrana osobných údajov

1.        Odberateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ na základe týchto VOP a Zmluvy spracúva jeho osobné údaje za účelom ich plnenia ako aj za účelom plnenia si zákonných povinností v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné Zmluvu uzatvoriť. Informácie o zásadách spracúvania osobných údajov a o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovej stránke Poskytovateľa https://english2go.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

2.       Pre účely ochrany osobných údajov sa za prevádzkovateľa považuje obchodná spoločnosť Brains, s.r.o., IČO: 47 741 210, DIČ: 2024090893, IČ DPH SK2024090893 so sídlom Lesná 48, 900 31 Stupava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  98681/B (ďalej iba „správca“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Brains, s.r.o., so sídlom Lesná 48, 900 31 Stupava, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: info@english2go.sk.

3.       Odberateľ týmto vyhlasuje, že sa oboznámil s dokumentami: Zásady ochrany osobných údajov a Poučenie o právach dotknutých osôb zverejnených na Webovej stránke.

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.        Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Odberateľom a sú pre obe strany záväzné.

2.       Odberateľ vytvorením objednávky na Webovej stránke Poskytovateľa okrem iného potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3.       Všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Odberateľom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je Odberateľom podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení a zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Poskytovateľ aj Odberateľ sú povinní riadiť sa týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Poskytovateľom a Odberateľom, ako aj platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.      Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom a Odberateľom, ako aj nároky z nich vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade sporu medzi Poskytovateľom a Odberateľom vzniknutého z tohto právneho vzťahu, alebo sporu či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, alebo sporu o neplatnosť právneho úkonu sa budú strany snažiť tento spor prioritne vyriešiť dohodou. V prípade, ak sa stranám nepodarí spor vyriešiť dohodou, sú na rozhodnutie tohto sporu príslušné súdy Slovenskej republiky podľa sídla Poskytovateľa.

5.       Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena VOP sa stáva účinnou dňom ich zverejnenia na Webovej stránke Poskytovateľa a to pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku a Občianskeho zákonníka. Zmena VOP sa nevzťahuje na Dielo, ktoré bolo sprístupnené počas účinnosti VOP ku dňu uzatvorenia Zmluvy.