Odstúpenie od zmluvy

I.

VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľ: „Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.“

Poskytovateľ: Brains, s.r.o., IČO: 47 741 210, so sídlom Lesná 48, 900 31 Stupava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  98681/B

Zmluva na diaľku:

–       „Zmluva medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.“

(ďalej len „Zmluva“)

II.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.    Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2.   Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa jej uzavretia.

3.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľ informuje Poskytovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením (napríklad listom zaslaným prostredníctvom pošty alebo e-mailom) na adrese Brains, s.r.o., so sídlom Lesná 48, 900 31 Stupava, Slovenská republika alebo na emailovej adrese: info@english2go.sk. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný elektronickým prostriedkami prostredníctvom akceptačného e-mailu.

Formulár na odsúpenie od Zmluvy nájdete tu

4.   Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

III.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1.    Ak Spotrebiteľ súhlasil so začatím poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, má povinnosť uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Poskytovateľovi oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy.

IV.

Vrátenie platby v prípade odstúpenia od Zmluvy

1.    V prípade, ak Spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od Zmluvy a už uhradil platbu, prípadne jej časť na základe VOP a Zmluvy a k poskytnutiu Diela v zmysle Zmluvy zo strany Poskytovateľa ešte neprišlo, Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Spotrebiteľ použil pri platbe na základe Zmluvy, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V.

Nemožnosť odstúpenia od Zmluvy

1.    Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je:

a)     poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

VI.

Udelenie výslovného súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

1.    V prípade, ak sa má na základe VOP a Zmluvy začať poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, Spotrebiteľ môže udeliť Poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Výslovný súhlas môže udeliť zakliknutím nasledovného políčka pred odoslaním objednávky:

Vyhlasujem, že som bol riadne poučený o zániku práva na odstúpenie od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote (POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY) a zároveň súhlasím so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.   Poskytovateľ v čl. V bode 1 písm. a) a b) tohto Poučenia poučila Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby/ elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

3.   Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa bodu 1 tohto článku, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.