B1 Modále slovesá

B1 Modále slovesá

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

2 - Materiály na stiahnutie

B1 Modále slovesá

Can I recommend a good restaurant to you?Môžem vám odporučiť dobrú reštauráciu?
I can help you if you need it. Môžem ti pomôcť, ak to potrebuješ.
He can't come because he is sick. On nemôže prísť, lebo je chorý.
Lucy can't speak to you now. She is busy. Lucia s tebou nemôže hovoriť. Je zaneprázdnená.
The child can swim very well. To dieťa vie veľmi dobre plávať.
She can't drive a car. Ona nevie šoférovať.
Can they bake the birthday cake for me?Vedia pre mňa upiecť tú narodeninovú tortu?
I could meet him on Monday. Mohol by som sa s ním stretnúť v pondelok.
Could you react to this proposal in my name?Mohol by si zareagovať na tento návrh v mojom mene?
Could you close the door please?Mohol by si zatvoriť dvere, prosím?
They couldn't swim when they were young. Oni nevedeli plávať, keď boli mladí.
I couldn't help him at that time. Vtedy som mu nevedel pomôcť.
Could he drive the lorry?Vedel on šoférovať nákladné auto?
I may help him. Možno mu pomôžem.
They may be speaking about it at this very moment. Oni sa možno o tom práve teraz rozprávajú.
He may oversee the project. On môže dohliadnuť na ten projekt.
May I speak with you?Smiem s tebou hovoriť?
May I open the window?vSmiem otvoriť okno?
May we cooperate on this matter?Smieme spolupracovať v tejto veci?
You should drink more water. Mal by si piť viac vody.
Do you think he should be a doctor?Myslíš, že by mal byť doktor?
They shouldn't talk to her like that. Nemali by sa s ňou takto rozprávať.
Should I buy a new phone?vMal by som si kúpiť nový telefón?
He shouldn't come to the party. He is not welcome. On by nemal prísť na tú párty. Nie je vítaný.