B1 Nultá a prvá podmienka

B1 Nultá a prvá podmienka

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

2 - Materiály na stiahnutie

B1 Nultá a prvá podmienka

When they visit their parents, the always bring wine. Keď navštívia rodičov, vždy prinesú víno.
Do you improve when you attend an English course?Zlepšuješ sa, keď navštevuješ kurz angličtiny?
She begins to speak, only when her boss leaves. Začína hovoriť, až keď jej šéf odchádza.
If he doesn't understand, he explains it again. Ak neruzumie, vysvetlí to znova.
When he comes home, she prepares the table with dinner. Keď príde domov, ona pripraví stôl s večerou.
Does your teacher help you if you ask questions?Pomáha ti učiteľ, ak sa pýtaš otázky?
What will your husband do when you leave him?Čo urobí tvoj muž, ak ho opustíš?
Do you work overtime when you have a lot of work?Pracuješ nadčasy, keď máš veľa práce?
When it rains, the streets are wet. Keď prší, ulice sú mokré.
When he apologizes, she forgives him. Vždy keď sa ospravedlní, odpustí mu.
I will think about it when the situation comes. Budem nad tým premýšľať, keď tá situácia príde.
Who will you bring, if you have an invitation for two?Koho privedieš, ak budeš mať pozvánku pre dvoch?
We will come, if they send us the invitation. Prídeme, ak nám pošlú pozvánku.
Will you promise that, if I ask you again tomorrow?Slúbiš to, ak ťa opäť požiadam zajtra?
He won't answer the question if I ask him to stay quiet. Tú otázku nezodpovie, ak ho požiadam, aby zostal ticho.
When will your child come home when the school finishes earlier?Kedy tvoje dieťa príde domov, ak sa škola skončí skôr?
If she doesn't call me back, I will call her.Ak mi ona nezavolá späť, ja jej zavolám.
If you support me now, I will support you at the next meeting. Ak ma teraz podporíš, ja ťa podporím na budúcom stretnutí.
What will you do if she doesn't come tomorrow?Čo budeš robiť, ak zajtra nepríde?
When I return home, she will give me a kiss. Keď sa vrátim domov, dá mi pusu.
Will your boss listen to you if you tell him your plan?Bude ťa tvoj šéf počúvať, ak mu povieš svoj plán?
When will you leave if they fire you?Kedy odídeš, ak ťa vyhodia?
If they fire me, I will leave immediately. Ak ma vyhodia, odídem ihneď.
Who will he call, when he has time?Komu zavolá, ak bude mať čas?
I will close the window, when you are cold. Zatvorím to okno, ak ti bude zima.
If he is happy, I am happy as well. Ak je on šťastný, tak som šťastný aj ja.