B1 Predprítomný čas

B1 Predprítomný čas

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

B1 Predprítomný čas

Have you cooked?Varil si?
They have found the papers.Našli tie papiere.
He has arranged the meeting.On pripravil to stretnutie.
Has she spoken to her mother?Hovorila so svojou maminou?
I don’t know where it is. It has been in the box.Neviem kde to je. Bolo to v krabici.
Have you thought about it?Premýšľal si o tom?
I have bought milk, bread and bananas.Kúpil som mlieko, chlieb a banány.
She has described her dream in detail.Ona detailne popísala svoj sen.
Have you ever been to London?Už si niekedy bol v Londýne?
I have never deposited money into his account.Ja som nikdy nevložil peniaze na jeho účet.
Has she ever eaten an octopus?Jedla ona už niekedy chobotnicu?
We have fallen on the icy road twice.Padli sme na zľadovatelej ceste dvakrát.
My neighbour has never driven a car.Môj sused nikdy nešoféroval auto.
She has prepared tea many times.Pripravila čaj mnohokrát.
The boss has never forgiven Peter.Ten šéf Peťovi nikdy neodpustil.
Have you ever lied to your sibling?Už si niekedy klamal svojmu súrodencovi?
He has never lived abroad.On nikdy nežil v zahraničí.
I have met him once.Stretol som ho raz.
Has he finished the job yet?Už dokončil tú prácu?
He has already finished it.Už to dokončil.
He hasn’t finished yet.Ešte neskončil.
We have already brought the documents.Už sme priniesli tie dokumenty.
She hasn’t improved her speaking yet.Ešte nezlepšila svoje rozprávanie.
Peter hasn’t arrived so far.Peťo doteraz neprišiel.
Have you decided yet?Už si sa rozhodol?
I have already answered the email.Už som odpovedal na ten mail.
She hasn’t taught children so far.Ona doteraz neučila deti.
Have you drunk coffee today?Už si dnes pil kávu?
She hasn’t returned this week.Ona sa tento týždeň nevrátila.
Has he promised it this month?Slúbil to tento mesiac?
My brother has understood the problem today.Môj brat dnes pochopil ten problém.
Have you explained it to him today?Vysvetlil si mu to dnes?
She has chosen the new furniture only this month.Vybrala nový nábytok iba tento mesiac.
Has he started this month?Začal tento mesiac?
I haven’t eaten any meat this month.Tento mesiac som nejedla žiadne mäso.
She has suggested the solution today.Toto riešenie navrhla dnes.