B1 Predprítomný priebehový čas (skončený dej)

B1 Predprítomný priebehový čas (skončený dej)

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

B1 Predprítomný priebehový čas (skončený dej)

1. Your cheeks are red. Have you been exercising?Tvoje líca sú červené. Cvičil si doteraz?
2. The children have been arguing the whole afternoon.Deti sa hádali celé popoludnie.
3. I haven’t been helping him. Why are you even asking me this?Ja som mu nepomáhal. Prečo sa ma to vôbec pýtaš?
4. I need a shower. I have been painting since the morning.Potrebujem sprchu. Od rána som maľoval.
5. Has she really been learning? Because she is sleeping now.Skutočne sa doteraz učila? Pretože teraz spí.
6. She has been practicing joga for a year. That’s why she is so flexible.Ona cvičí jógu už rok. Preto je taká ohybná.
7. They haven’t been speaking the whole time. They have actually never met.Celú dobu spolu nehovorili. Oni sa v skutočnosti nikdy nestretli.
8. My assistant has been trying to reach you the whole morning.Moja asistentka sa ťa snažila zastihnúť celé dopoludnie.
9. He has been repairing the car the whole morning and now it’s done.Opravoval auto celé ráno a teraz je to hotové.10. Have they been packing the whole morning?
10. Have they been packing the whole morning?Balili sa celé ráno?
11. The company has been manufacturing kitchen tools but they are closing next month.Tá spoločnosť vyrábala kuchynské náradie, no budúci mesiac zatvárajú.
12. We have been participating in the conference for more than a year. That’s why it is so successful.Spolupracujeme na tej konferencii už vyše roka. Preto je taká úspešná.
13. Her mother has been taking care of her until she was 18.Jej matka sa o ňu starala pokiaľ nemala 18.
14. You look like you are in pain. Have you been jumping again?Vyzeráš, že máš bolesti. Skákala si opäť?
15. They are tired. They have been working for 10 hours.Sú unavení. Pracovali 10 hodín.
16. I smell cigarettes. Has he been smoking?Cítim cigarety. Fajčil?
17. Her skin is so pale. She hasn’t been sunbathing for many years.Jej pokožka je taká bledá. Neopaľovala sa mnoho rokov.
18. Why have they been learning English if they don’t want to speak now?Prečo sa učili angličtinu, ak teraz nechcú hovoriť?
19. I have been working for this company for many years but it is time to move on.Pracoval som pre túto spoložnosť mnoho rokov, ale je čas sa posunúť ďalej.
20. He hasn’t been eating meat for 2 years but he has to start now for health reasons.Dva roky nejedol mäso, ale teraz musí zo zdravotných dôvodov začať.
21. The presentation looks great. He has been working on it the whole week.Tá prezentácia vyzerá skvelo. Pracoval na nej celý týždeň.
22. Have your parents been spending time at the cottage? They look so relaxed.Trávili tvoji rodičia čas na chate? Vyzerajú takí zrelaxovaní.
23. The children are so tired. They have been learning how to ride a bike for 4 hours.Deti sú také unavené. 4 hodiny sa učili sa ako bicyklovať.
24. The sun hasn’t been shining for 2 days but it is coming out now.Slnko nesvietilo dva dni, ale už vychádza.
25. The garden looks great. Have you been working on it alone?Tá záhrada vyzerá skvelo. Pracoval si na nej sám?
26. Has the river really been flowing through this village? There is no sign of it today.Skutočne tá rieka tiekla cez túto dedinu? Dnes tu po nej nie je ani stopa.
27. She is very proud to see her book in the bookshops. She has been working on the book for a year.Ona je veľmi pyšná, že vidí svoju knihu v kníhkupectvách. Pracovala na tej knihe rok.
28. No, I haven’t been sleeping. Those marks on my face are from the massage table.Nie, ja som doteraz nespal. Tie otlačky na tvári sú z masážneho stola.