B1 Však? (sloveso byť)

B1 Však? (sloveso byť)

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

2 - Materiály na stiahnutie

B1 Však? (sloveso byť)

She is such a careful girl, isn’t she?Ona je také opatrené dievča, však?
They aren’t ready, are they?Oni nie sú pripravení, však?
I am a good friend, aren’t I?Ja som dobrý priateľ, však?
He is at home, isn’t he?On je doma, však?
This boy is clumsy, isn’t he?Tento chlapec je nemotorný, však?
We are good colleagues, aren’t we?Sme dobrí kolegovia, však?
The man was angry in the morning, wasn’t he?Ten pán bol ráno nahnevaný, však?
She was in the garden yesterday, wasn’t she?Včera bola na záhrade, však?
The joke he said at night wasn’t funny, was it?Ten vtip, čo v noci povedal, nebol vtipný, však?
His son was stubborn when he was young, wasn’t he?Jeho syn bol tvrdohlavý, keď bol mladý, však?
It was nice of him to help you, wasn’t it?Bolo od neho milé ti pomôcť, však?
he flowers weren’t brought on Friday, were they?Tie kvety neboli prinesené v piatok, však?
You have been confused about it, haven’t you?Bol si z toho zmätený, však?
She has never been arrogant, has she?Ona nikdy nebola arogatná, však?
Your neighbour hasn’t been in the mall, has he?Tvoj sused nebol v nákupnom centre, však?
They have been so helpful to us, haven’t they?Oni nám boli takí nápomocní, však?
Bees have been in the graden since the flowers started to bloom, haven’t they?Včely boli v záhrade, odkedy kvety začali kvitnúť, však?
The doctor will be confident, won’t he?Ten doktor bude sebaistý, však?
She won’t be annoyed when I give her the flowers, will she?Ona nebude otrávená, keď jej dám kvety, však?
The new windows will be white, won’t they?Tie nové okná budú biele, však?
The woman won’t be at church, will she?Tá žena nebude v kostole, však?
He will be a father tomorrow, won’t he?On bude zajtra otec, však?
Their son won’t be grateful, will he?Ich syn nebude vďačný, však?