B1 Však?

B1 Však?

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

2 - Materiály na stiahnutie

B1 Však?

You like theater, don’t you?Máš rád divadlo, však?
She likes English, doesn’t she?Má rada angličtinu, však?
They don’t lock the front door, do they?Nezamykajú predné dvere, však?
It always starts on Monday, doesn’t it?Vždy to začína v pondelok, však?
You don’t mention your wife, do you?Nespomínaš svoju ženu, však?
They got married a long time ago, didn’t they?Zobrali sa dávno, však?
I didn’t open the gate yesterday, did I?Ja som neotvorila tú bránu včera, však?
He unloaded the washing machine in the morning, didn’t he?On ráno vyložil umývačku, však?
My brother spoke to you yesterday, didn’t he?Môj brat sa s tebou včera porozprával, však?
She didn’t mention my project at the meeting, did she?Na stretnutí nespomenula môj projekt, však?
She has listened to her boss, hasn’t she?Počúvala svojho šéfa, však?
The parents have provided money for the wedding, haven’t they?Rodičia poskytli peniaze na svadbu, však?
The plants haven’t started to grow yet, have they?Rastliny ešte nezačali rásť, však?
It has already started, hasn’t it?Už to začalo, však?
They have bought the house, haven’t they?Kúpili ten dom, však?
He hasn’t helped you, has he?On ti nepomohol, však?
He will practice English until he can say it fast, won’t he?Bude cvičiť angličtinu, až kým to nebude vedieť povedať rýchlo, však?
Peter will get lost in America, won’t he?Peter sa v Amerike stratí, však?
We will receive the package on Monday, won’t we?Dostaneme ten balík v pondelok, však?
It will rain in the afternoon, won’t it?Poobede bude pršať, však?
She will never lie to me, will she?Ona mi nikdy nebude klamať, však?
The nature can repair itself, can’t it?Príroda sa vie sama opraviť, však?
This seller can give us a better price, can’t he?Tento predajca nám vie dať lepšiu cenu, však?
My boss can’t promote me, can he?Môj šéf ma nevie povýšiť, však?
They couldn’t leave even if they wanted, could they?Nemohli by odísť, ani keby chceli, však?
You could manage the project, couldn’t you?Ty by si mohol riadiť ten projekt, však?
My sister could teach you, couldn’t she?Moja sestra by ťa mohla učiť, však?