B1 Predprítomný a minulý čas

B1 Predprítomný a minulý čas

V predcházadjúcej lekcii ste si precvičili predprítomný čas teraz je priestor si ho spojiť aj s inými minulými časmi v rôznych odpovediach. Pripomeňte a precvičte si ich priamo vo vetách, ktoré sa Vám v živote zídu.

Ako bolo napísané v pokynoch, vypočujte si nahrávky a opakujte toľko krát, koľko je potrebné. Vyslovujte nahlas a jasne, aby ste si skutočne precvičili každú vetu. Ak je to možné, sledujte aj písaný materiál nižšie.

Kontrolné vety

Ak ste si istý, že vety už viete skoro naspamäť otestujte sa s kontrolnými vetami. Učiteľ vám povie vetu po slovensky a následne budete mať čas ju povedať vy. Až o chvíľku neskôr príde správna odpoveď, ktorou sa skorigujte, ak ste ju nepovedali úplne správne.

2 - Materiály na stiahnutie

B1 Predprítomný a minulý čas

Have you written your homework?Napísal si svoju úlohu?
I wrote it yesterday.Napísal som ju včera.
Has she changed the topic?Zmenila tému?
Yes, she changed the topic 5 minutes ago.Áno, zmenila ju pred 5 minútami.
Have they met?Stretli sa?
Sure, they met on Saturday.Iste, stretli sa v sobotu.
Has Lucy received the documents?Dostala Lucia tie dokumenty?
I don’t know. But she didn’t receive them yesterday.Neviem. Ale včera ich nedostala.
No, I didn’t study when I was young. And I am too old for that now.Nie, neštudoval som keď som bol mladý. A teraz som na to príliš starý.
Have you hidden the chocolate?Schoval si tú čokoládu?
No, I haven’t hidden it.Nie, ja som ju neschoval.
No, I didn’t hide it yesterday.Nie, ja som ju včera neschoval.
Has Peter seen your new shoes?Videl Peťo tvoje nové topánky?
Of course, he saw them yesterday.Samozrejme, videl ich včera.
Have we begun?Začali sme?
Yes, we have.Áno, začali.
When did you begin?Kedy ste začali?
We began two weeks ago.Začali sme pred dvoma týždňami.
Has your teacher brought the papers?Doniesol váš učiteľ tie papiere?
Yes, he brought them yesterday evening.Áno, priniesol ich včera večer.
Have they arrived yet?Prišli už?
Sure, they arrived at night.Iste, prišli v noci.
Have you told him the truth?Povedal si mu pravdu?
Of course, I told him the truth an hour ago.Samozrejme, povedal som mu pravdu pred hodinou.
Has the customer called you?Zavolal ti ten zákazník?
Yes, he called in the morning.Áno, zavolal ráno.